Profil Kandydata

  • Home
  • Profil Kandydata

Profil kandydata na kierowcę

Każdy przyszły kierowca, przed zapisem na kurs musi uzyskać profil kandydata na kierowcę.

Aby uzyskać numer PKK należy przygotować:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami danej kategorii wydane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – wydane przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 (taka jak do paszportu lub nowego dowodu osobistego)
  • wniosek o wydanie prawa jazdy – do uzupełnienia na miejscu w Wydziale Komunikacji lub do pobrania w biurze ośrodka
  • dowód osobisty lub potwierdzenie adresu zameldowania pobrane z Urzędu Miasta lub Gminy

Dodatkowo:

  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu (druk do pobrania w ośrodku)
  • w przypadku kierowców zawodowych – orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami określonej kategorii, dotyczy kandydatów na kierowców kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  • w przypadku kierowców posiadających już prawo jazdy – kserokopię posiadanego dotychczas prawo jazdy

Komplet dokumentów należy złożyć w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania. Numer PKK nadawany jest maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów.